V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) si plníme svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám nasledovne:

1. Kto sme (ďalej len „poskytovateľ“)

Hotel pre psy a zvieratá “U starostu”
Kipoint Communication House, s.r.o.

Sládkovičová 11
811 06 Bratislava IČO:
43976191
DIČ: 2022533832
IČ DPH: SK2022533832

www.ustarostu.sk

2. Kontaktné informácie ohľadom osobných údajov:

info@ustarostu.sk

3. Aké osobné údaje uchovávame a prečo

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
 2. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
 3. Dotknutými osobami sú zákazníci poskytovateľa, návštevníci webstránky ustarostu.sk – užívatelia.

Spracúvame tieto kontaktné údaje potrebné k uzavretiu zmluvy a komunikácii, k zabezpečeniu webstránky proti neoprávnenému používaniu..

 • Meno a priezvisko
 • e-mailová adresa a telefónne číslo (na účely komunikácie so zákazníkom)
 • meno a priezvisko, fakturačná adresa, číslo platobnej karty
 • IP adresa – anonymne pre zabezpečenie webstránky proti hackerom a neoprávnenému prístupu a teda ochranu dát návštevníkov. Nutné nastavenie pre bezpečné fungovanie webstránky a ochranu jej návštevníkov pred hackermi. IP adresa sa zaloguje bez ďalších údajov, ktoré by spájali návštevníka s ňou. Dôvodom je porovnávanie IP adresy návštevníka s verejným zoznamom IP adries známych spam serverov a hackerov.

Na našich stránkach používame aj štatistickú analýzu Google Analytics – no zbierané údaje su anonymizované, zároveň sa okrem zapísania návštevy a jej doby trvania neukladá nič konkrétne o návštevníkoch.

4. Kde uchovávame údaje / Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nasledujúce údaje dotknutej osoby (návštevníkov a užívateľov webstránky www.ustarostu.sk), našich klientov sú zdieľané z týmito organizáciami:

 • Google
  • Google analytics – len anonymné údaje za účelom sledovania štatitík návštevnosti – viď sekcia Cookies nižšie).
  • YouTube – niektoré stránky obsahujú vložené videá s návodmi a pomocou pre návštevníkov. Tieto taktiež zbierajú anonymné údaje o ich použití a návštevnosti.

Kde uchovávame osobné údaje

Webhosting

Web stránky poskytovateľa, ako aj vyššie spomenuté osobné údaje sú uložené na serveroch spoločnosti WebSupport, s.r.o. sa nachádzajú v Európskej únii (na Slovensku a v Čechách).

Emailové služby

Komunikácia medzi poskytovateľom a klientmi (ktorí vyplnili a poslali kontaktný formulár) je uložená na serveroch Websupport, s.r.o.

Platobný systém

Vaše osobné údaje potrebné pre platbu spracúva spoločnosť Stripe.com.

5. Vložený obsah z iných webových stránok

Pre účely podpory klientov sú na niektorých stránkach tohto webu vložené inštruktážne videá z YouTube. Spoločnosť Google v niektorých prípadoch môže zbierať anonymné štatistiky zobrazenia týchto videí a nasledovné údaje:

 • IP adresa
 • Typ internetového prehliadača
 • Typ zariadenia (mobil, počítač)

6. Súbory Cookies

Čo sú súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach, ako Google Analytics (štatistiky návštevnosti).

Typy súborov cookies

7. Spracovanie osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov:

Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne za účelom ďalšej komunikácie s nami a za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zákonných požiadaviek na ich uzatváranie.

Zverejnenie údajov:

Poskytnuté osobné údaje zverejňujeme výlučne pre naplnenie legislatívnych požiadaviek pre uztváranie zmlúv a plnenie požiadaviek daňových a účtovných predpisov.

Právny základ spracovania:

Zmluva alebo Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov.

8. Doba uchovávania osobných údajov:

História kontaktného formulára a údajov z nej – doba uchovávania úajov: 2 roky

Analytické informácie (Google Analytics) – doba uchovávania údajov: 14 mesiacov

Fakturačné údaje – po dobu trvania posledného zmluvného vzťahu s nami a platnosti nárokov z neho. Po dobu stanovenú zákonom pre plnenie požiadaviek daňových a účtovných predpisov.

9. Spôsob ochrany osobných údajov:

Zachovávame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, úpravou, prístupom, zverejnením alebo použitím. Tieto opatrenia môžu byť podľa potreby upravené využitím nových dostupných technológií.

10. Práva dotknutej osoby:

Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako aj právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade ak jej uplatnenie takéhoto práva umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonanie konkrétneho práva je u spoločných prevádzkovateľov technicky možné.

Dotknuté osoby môžu kontaktovať info@ustarostu.sk ohľadom prístupu a zmazaniu osobných údajov.