1. Prevádzkovateľ:

Hotel pre psy a zvieratá “U starostu”
Kipoint Communication House, s.r.o.
Sládkovičová 11
811 06 Bratislava

IČO: 43976191
DIČ: 2022533832
IČ DPH: SK2022533832

(ďalej „prevádzkovateľ“)

Článok 1 Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa ubytovať v dohodnutom termíne zviera vo svojom zariadení za podmienok dohodnutých v tejto zmluve ako aj všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Ďalej záväzok objednávateľa prevziať zviera po uplynutí dohodnutej doby ubytovania, zaplatiť za jeho ubytovanie a služby spojené s ubytovaním prevádzkovateľovi odmenu v zmysle článku 3 tejto zmluvy.
 2. Objednávateľ vyhlasuje, že zviera je v jeho výlučnom vlastníctve, je zdravé a má právo s ním nakladať.

Článok 2 Doba ubytovania

 1. Doba ubytovania sa uzatvára na dobu určitú a je súčasťou tejto zmluvy.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje zviera prevziať po uplynutí doby ubytovania v mieste sídla prevádzkovateľa, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 3. V prípade, ak si objednávateľ zviera neprevezme ani po uplynutí jedného mesiaca po skončení dohodnutej doby ubytovania, vzniká prevádzkovateľovi právo nájsť zvieraťu nového majiteľa.

Článok 3 Odmena za ubytovanie

 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi za ubytovanie zvieraťa a súvisiace služby odmenu podľa cenníka zverejneného na webovej stránke hotela www.ustarostu.sk
 2. Odmena za ubytovanie je splatná cez internet platobnou kartou, prevodom na účet pri vykonaní rezervacie alebo v hotovosti v deň príchodu hosťa do hotela.
 3. Úhrada nákladov spojená s prípadným veterinárnym ošetrením počas pobytu v hoteli, ďalšie náklady vyvolané pobytom alebo jeho predĺžením budú uhradené pri prevzatí zvieraťa majiteľom.

Článok 4 Osobitné ustanovenia

1. Štandardná starostlivosť spojená s ubytovaním zvieraťa sa poskytuje v nasledovnom rozsahu:

 • kŕmenie v dohodnutom rozsahu a harmonograme
 • denný pohyb vonku (pes) v rozsahu minimálne 30 minút 3 krát denne

Článok 5 Všeobecné obchodné podmienky

 1. Prevádzková doba hotela je nepretržitá, čas preberania zvierat je od 8.00h.-9.30h. a od 19.00h. do 20.00h.
 2. Objednávateľ je povinný odovzdať potravu pre zviera na celú dobu pobytu v zodpovedajúcom množstve a kvalite alebo uhradiť jej zabezpečenie zo strany prevádzkovateľa.
 3. V deň ubytovania je objednávateľ povinný odovzdať prevádzkovateľovi očkovací preukaz s platným očkovaním proti besnote a infekčným chorobám.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dať zviera pred ubytovaním alebo v jeho priebehu skontrolovať veterinárnemu lekárovi podľa výberu prevádzkovateľa a to v prípade, ak sa vyskytne podozrenie na chorobu zvieraťa. Veterinárnu kontrolu hradí objednávateľ.
 5. V prípade ochorenia zvieraťa počas ubytovania, bude prevádzkovateľ bezodkladne kontaktovať majiteľa zvieraťa a zaistí pre zviera kompletnú veterinárnu starostlivosť. Náklady spojené s jeho liečbou budú objednávateľovi pripočítané k odmene za ubytovanie a uhradené pri prevzatí zvieraťa.

Článok 6 Záverečné vyhlásenia

 1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.
 2. Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len písomne na základe dohody obidvoch zmluvných strán.
 3. Účastníci zmluvy vyhlásili, že si nie sú vedomí žiadnych právnych prekážok, ktoré by im bránili v platnom uzatvorení zmluvy.
 4. Zmluvné strany vyhlásili, že si obsah tejto zmluvy riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu ju vlastnoručne podpísali.
 5. Vyplnenie online formulára je alternatívnou formou uzavretia tejto zmluvy.
 6. Rezervácia termínu ubytovania je dodatkom k tejto zmluve.

V Bratislave, dňa 28.6.2021.